سیستم سایه بان (شید) و پرده ذخیره کننده انرژی ( انرژی سیوینگ) :

کاهش و تنظیم لوکس نوری در حد دلخواه ، جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید ، جلوگیری از اتلاف دما در زمستان از مزایای استفاده از سیستم سایه انداز و انرژی سیوینگ در گلخانه است.

نوع پرده و درصد سایه اندازی – سیوینگ آن با توجه به نوع کشت و شرایط اقلیمی محل اجرای گلخانه انتخاب و اجرا می گردد. پرده های حرارتی انرژی سیوینگ و سایه انداز شید در دو نوع دستی و اتومات در گلخانه قابل اجرا بوده که از ابزار و تجهیزات مخصوص به نوع اجرا استفاده می گردد.